វគ្គបណ្តុះបណ្តាលព័ត៌មានវិទ្យា របស់

Together We Can Learn

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលព័ត៌មានវិទ្យា របស់ IT Club

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលព័ត៌មានវិទ្យា

០ សេចក្តីផ្តើម និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

១ ការប្រើប្រាស់អ៊ីមែល និងប្រតិទិន។ ហេតុផល និងរបៀបប្រើ។

២ របៀបប្រើ Google ដើម្បីស្វែងរក និងវាយតម្លៃព័ត៌មាន

៣ ការរក្សាសុវត្ថិភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត

៤ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

៥ កម្មវិធីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុំព្យូទ័រ ឬស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក (ងាយស្រួលសម្រាប់ការបម្រុងទុកឯកសារ គ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ) ដែលឥតគិតថ្លៃ

ការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យាបន្ថែម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលព័ត៌មានវិទ្យាបន្ថែមជាច្រើនទៀត មានដូចជា៖

  • ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Cloud
  • ការបង្កើតគេហទំព័រ
IT class 2022 khmer

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.

We are part of the charity To Grow An Orchid – which promotes education to young people in Cambodia. From the ages of 15 to 20.

We are a sister organisation to khitclub – the difference is our promotion on Facebook