ទំនាក់ទំនង ឬចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទាក់ទងមក IT-Club

បំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើថ្នាក់សិក្សាព័ត៌មានវិទ្យារបស់យើង នៅសាលារបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកជានាយក ឬគ្រូបង្រៀនរបស់សាលា ឬវិទ្យាស្ថាន យើងនឹងទាក់ទងទៅវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកជាសិស្ស យើងនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនាយកសាលារបស់អ្នក។

សូមមើល “ដំណើរការរបស់យើង” ក្នុងការធ្វើការជាមួយសាលារៀននៅលើទំព័រនេះ។

  Are you a Student or Representative of a School/Institute? តើអ្នកជាសិស្សឬអ្នកតំណាងសាលា / វិទ្យាស្ថាន?  Advanced IT - course for technical studentsEssential IT - about Email, Google and Social Media
  do not have a websitehave a website


  Our school being able to give these coursesOther - please add message

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Join IT-Club

  Complete this form to receive news and updates from IT- Club

   [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

   Where is IT Club?

   We are remote – basd in UK. It is not a problem – we are here to support education at schools and institutes. We reply quickly to questions.

   Most of our work has been in Kampong Thom Province. We also have been working in Phnom Penh.

   We visit Cambodia regularly

   Stay up to date with all our latest news and videos.

   Scroll to Top