ទំនាក់ទំនង ឬចូលរួមជាមួយ IT-Club

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

បំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និងដំណឹងថ្មីៗពី IT- Club

ទាក់ទងមក IT-Club

បំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើថ្នាក់សិក្សាព័ត៌មានវិទ្យារបស់យើង នៅសាលារបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកជានាយក ឬគ្រូបង្រៀនរបស់សាលា ឬវិទ្យាស្ថាន យើងនឹងទាក់ទងទៅវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកជាសិស្ស យើងនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនាយកសាលារបស់អ្នក។

សូមមើល “ដំណើរការរបស់យើង” ក្នុងការធ្វើការជាមួយសាលារៀននៅលើទំព័រនេះ។

  Are you a Student or Representative of a School/Institute? តើអ្នកជាសិស្សឬអ្នកតំណាងសាលា / វិទ្យាស្ថាន?

  [group student-selected]


  Advanced IT - course for technical studentsEssential IT - about Email, Google and Social Media

  [/group]
  [group school-or-institute-selected]
  do not have a websitehave a website


  Our school being able to give these coursesOther - please add message


  [/group]
  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  តើក្លឹប IT នៅឯណា?

  យើងនៅមិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេ – យើងមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស។ វាមិនមែនជាបញ្ហាទេ – យើងកកើតឡើង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអប់រំនៅតាមសាលារៀន និងវិទ្យាស្ថាននានា។ យើងឆ្លើយយ៉ាងរហ័សចំពោះសំណួរផ្សេងៗ។
  ការងាររបស់យើងភាគច្រើន មាននៅខេត្តកំពង់ធំ។ យើងក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅភ្នំពេញផងដែរ។
  យើងមកលេងកម្ពុជាជាទៀងទាត់

  ទទួលបានព័ត៌មាន និងវីដេអូថ្មីៗទាំងអស់របស់យើង។