សូមស្វាគមន៍មកកាន់ IT-Club Cambodia

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដែលផ្តល់ដោយ IT-Club សម្រាប់សាលារៀនមួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជួយផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅតំបន់ជនបទរបស់កម្ពុជា។ យើងក៏ផ្តល់វីដេអូខ្លីៗតាមអ៊ីនធឺណិត និងការប្រកាសផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរ។

សិស្សទាំងអស់ត្រូវការការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ទោះបីជាសម្រាប់អាជីព ឬការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា គឺចាំបាច់។

យើងរួមគ្នារៀន

To see our site in English

Objectives of IT Club Cambodia

IT-Club helps students in Cambodia improve their IT skills.

Our objectives are:
1 – to help all students understand more about Social Media, Google, computers
2 – encourage students to think about a career in Information Technology

To understand more about us, see this page

Information Technology class for 2022
IT course 2022 - english

IT Club provides free IT training

Social Media and how to be more effective

Using Google and Internet Search

Staying safe online

How to create a website

Applications you need for your computer or phone (backup, passwords, anti-virus)

Why use Email and how to use it

Understanding IT in business

Scroll to Top