សូមស្វាគមន៍មកកាន់ IT-Club Cambodia

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដែលផ្តល់ដោយ IT-Club សម្រាប់សាលារៀនមួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជួយផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅតំបន់ជនបទរបស់កម្ពុជា។ យើងក៏ផ្តល់វីដេអូខ្លីៗតាមអ៊ីនធឺណិត និងការប្រកាសផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរ។

សិស្សទាំងអស់ត្រូវការការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ទោះបីជាសម្រាប់អាជីព ឬការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា គឺចាំបាច់។

យើងរួមគ្នារៀន

គោលបំណងរបស់ IT Club Cambodia

IT-Club ជួយសិស្សានុសិស្សនៅកម្ពុជាពង្រឹងជំនាញ IT របស់ពួកគេ។

គោលបំណងរបស់យើង មានដូចជា៖

ដើម្បីជួយសិស្សទាំងអស់ ឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមអំពីបណ្តាញសង្គម Google កុំព្យូទ័រ

លើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យគិតអំពីអាជីពផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពួកយើង សូមចូលមើលទំព័រនេះ

Information Technology class for 2022

IT Club ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល IT ដោយឥតគិតថ្លៃ

បណ្តាញសង្គម និងវិធីវិធីប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ការប្រើប្រាស់ Google និងការស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត

រក្សាសុវត្ថិភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត

របៀបបង្កើតគេហទំព័រ

កម្មវិធីដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នក (ការបម្រុងទុកឯកសារ ពាក្យសម្ងាត់ កម្មវិធីកំចាត់មេរោគ)

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើ Email និងរបៀបប្រើវា

ការយល់ដឹងអំពី IT នៅក្នុងអាជីវកម្ម