សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

គឺយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងមានពហុជំនាញ

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើនជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់អ្នក?

ហេតុអ្វី - ពីព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែវិវឌ្ឍទៅមុខ

នៅឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយផែនការសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល។
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរក្រោយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន។
សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងមានឥទ្ធិពលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា – ទាំងបុគ្គល និងអាជីវកម្ម។
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះ គឺយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងមានពហុជំនាញ – យុវជនដែលមានជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេស។

អ្វីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល?

វាគឺជាសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជន អាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយប្រើទម្រង់ផ្នែករឹង សូហ្វវែរ កម្មវិធី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនង។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រទេសមួយត្រូវការ

មនុស្សគ្រប់គ្នាចេះ:
ប្រើអ៊ីមែល
ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន

អនាគតនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកមានជំនាញពហុជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

បើអ្នកមានជំនាញកាន់តែច្រើន វានឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការងារកាន់តែល្អ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនីមួយរួមមាន

វគ្គសិក្សារួមមានមេរៀន PowerPoint

  • វាយតម្លៃតម្រូវការ
  • មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងទៀត
  • ការងារជំនាញ ដែលជាត្រូវការចាំបាច់
Information Technology class for 2022

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.

 

We are part of the charity To Grow An Orchid – which promotes education to young people in Cambodia. From the ages of 15 to 20.

We are a sister organisation to khitclub – the difference is our promotion on Facebook