សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

គឺយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងមានពហុជំនាញ

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើនជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់អ្នក?

ហេតុអ្វី - ពីព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែវិវឌ្ឍទៅមុខ

នៅឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយផែនការសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល។
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរក្រោយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន។
សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនឹងមានឥទ្ធិពលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា – ទាំងបុគ្គល និងអាជីវកម្ម។
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះ គឺយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងមានពហុជំនាញ – យុវជនដែលមានជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេស។

អ្វីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល?

វាគឺជាសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជន អាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយប្រើទម្រង់ផ្នែករឹង សូហ្វវែរ កម្មវិធី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនង។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រទេសមួយត្រូវការ

មនុស្សគ្រប់គ្នាចេះ:
ប្រើអ៊ីមែល
ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន

អនាគតនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកមានជំនាញពហុជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

បើអ្នកមានជំនាញកាន់តែច្រើន វានឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការងារកាន់តែល្អ

Course comprises of

The course comprises of a powerpoint

  • Examine the requirement
  • Courses available
  • Skilled jobs that are needed
Information Technology class for 2022

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.

 

We are part of the charity To Grow An Orchid – which promotes education to young people in Cambodia. From the ages of 15 to 20.

We are a sister organisation to khitclub – the difference is our promotion on Facebook

Scroll to Top