អ្វីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល?

What is a digital economy?

វាគឺជាសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជន អាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយប្រើទម្រង់ផ្នែករឹង សូហ្វវែរ កម្មវិធី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនង។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រទេសមួយត្រូវការ

មនុស្សគ្រប់គ្នាចេះ:
ប្រើអ៊ីមែល
ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន

អនាគតនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកមានជំនាញពហុជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

បើអ្នកមានជំនាញកាន់តែច្រើន វានឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការងារកាន់តែល្អ

Information Technology class for 2022

ប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗ

 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ – MoEYS

 ផ្នែកទី ៤.៨ ការលើកកម្ពស់ការអប់រំតាមបែបឌីជីថល – ទំព័រ ៥៩

 https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-10-education_sector_plan-cambodia.pdf

  

 រៀបចំកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលhttps://www.kas.de/documents/264850/264899/Preparing+Cambodia%C2%B4s+Workforce+for+a+Digital+Economy.pdf

 គំលាតជំនាញ – សេចក្តីសង្ខេបរួម (ទំព័រ ៩))

  

 សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា៖ របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក

 http://geeksincambodia.com/cambodias-digital-economy-world-bank-report/

 

 ជំរុញការលើកកម្ពស់កាផ្លាស់ប្តូរបែបឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 https://set.odi.org/wp-content/uploads/2020/06/Fostering-an-Inclusive-Digitalisation-Transformation-in-Cambodia-Final.pdf

 

 អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (ECDL)

 ថ្មីៗនេះបានប្តូរឈ្មោះទៅជា ICDL European / វិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិនៃអក្ខរកម្មផ្នែក      ទិន្នន័យ។ វាជាបណ្តុំនៃមេរៀនផ្សេងៗអំពីជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស – វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាសាកល។

 https://www.ecdl.ch/en/kandidaten/zertifikate-und-module/

 

 ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សារបស់ស្ថាប័នអប់រំផ្សេងៗមកពីអឺរ៉ុប និងអាមេរិកខាងជើង

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.