អ្វីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល?

វាគឺជាសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជន អាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយប្រើទម្រង់ផ្នែករឹង សូហ្វវែរ កម្មវិធី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនង។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រទេសមួយត្រូវការ

មនុស្សគ្រប់គ្នាចេះ:
ប្រើអ៊ីមែល
ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន

អនាគតនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកមានជំនាញពហុជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

បើអ្នកមានជំនាញកាន់តែច្រើន វានឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការងារកាន់តែល្អ

Information Technology class for 2022

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.

 

Scroll to Top