ឯកជនភាពហ្វេសប៊ុក

Facebook Privacy

facebook privacy ឯកជនភាពហ្វេសប៊ុក

Facebook ប្រមូលព័ត៌មានជាច្រើនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន ដែលរួមមានៈ

 • ព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិរូប៖ វារួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ អាយុ ភេទ ទីលំនៅ កម្រិតអប់រំ និងប្រវត្តិការងាររបស់អ្នក។
 • ទិន្នន័យសកម្មភាព៖ វារួមបញ្ចូលទាំងការដាក់ប្រកាស មតិយោបល់ ការចូលចិត្ត និងការចែករំលែករបស់អ្នក។
 • ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍៖ វារួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីចូលប្រើ Facebook ក៏ដូចជាអាសយដ្ឋាន IP និងទិន្នន័យទីតាំងរបស់អ្នក។
 • អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖ វារួមបញ្ចូលទាំងលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
 • ទិន្នន័យពីភាគីទីបី៖ វារួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដែល Facebook ទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដូចជាប្រវត្តិការទិញរបស់អ្នក និងទម្លាប់នៃការស្រាវជ្រាវជាដើម។

ឯកជនភាពហ្វេសប៊ុក

 • កំណត់គោលដៅ សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ Facebook ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីបង្ហាញ​អ្នក​នូវ​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នក។
 • កែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នក៖ Facebook ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម បទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់វា ដូចជាដោយណែនាំមិត្តភក្តិ និងក្រុមដែលអ្នក​ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍។
 • អភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ៖ Facebook ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ដែលអ្នកអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍។

Facebook ត្រូវ​បាន​គេ​រិះគន់​លើបរិមាណ​ទិន្នន័យ​ដែលក្រុមហ៊ុន​ប្រមូល និង​វិធី​ដែល​ពួកគេប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​នោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននៅតែប្តេជ្ញាថា នឹងការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។

នេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដែល Facebook ការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក៖

 • ការកាត់បន្ថយការប្រមូលទិន្នន័យ៖ Facebook ប្រមូលតែព័ត៌មានដែលខ្លួនត្រូវការ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។
 • ការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ៖ Facebook អ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យរបស់អ្នក ដូច្នេះ វាត្រូវបានការពារពីការចូលប្រើ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
 • អ្នកប្រើប្រាស់ជាអ្នកការគ្រប់គ្រង ៖ Facebook ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនលើ​របៀប​ដែល​ទិន្នន័យ​​របស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងអ្នកដែលអាចមើលឃើញ​ព័ត៌មាន​ប្រវត្តិរូប និងការដាក់ប្រកាសរបស់អ្នក។
 • ទាំងនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Facebook។ Facebook ប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យវា – អ្នកមិនចាំបាច់ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។

ឯកជនភាពហ្វេសប៊ុក

ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាពរបស់អ្នកនៅលើ Facebook អ្នកអាចចាត់វិធានការមួយចំនួន​ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាច៖

 • ដាក់កម្រិតព័ត៌មានដែលអ្នកចែករំលែកនៅលើ Facebook ។ តើអ្នកពិតជាត្រូវការចែករំលែកព័ត៌មាន​ទាំងអស់នេះ​ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ច្បាស់ដែរឬទេ
 • ពិនិត្យមើលការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ្នកជាប្រចាំ។

តាមរយៈជំហានទាំងនេះ អ្នកអាចជួយការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកនៅលើ Facebook។

Like and Share with friends