ពាក្យសម្ងាត់

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។ 

និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ
  About Passwords

  Statistics

  • Most common passwords
   • password, 123456, 12345678, admin, iloveyou
  • It does not take long to crack a 6 character password
  • Most people rely on their memory to remember
  • People will use same password on multiple accounts
  • Many people use their name or date of birth

  None of this is good!

  Examples of Bad, ok, Good, Very Good

  Bad

  Your name

  Date of Birth

  123456 / 12345678

  111111 / qwerty

  Name of your footbal club

  Girlfriend / boyfriend name, parents name

  ok

  mixing numbers and alphabet and special characters

  rEal#madrid27

  TuesD34ay#

  Good

  Tuesday3grass    

  Temple7cow$bike

  Two or three unassociated words, and a number and/or special character

  12 or more characters in password

  Very Good

  HaR&!eS^4#R6&!U1w&

  Using a Password Manager makes this possible

  Bitwarden

  Works with Android (mobile), Windows, Linux, iphone

  Find it in Google Play

  Do you have a question?

  ខ្ញុំត្រូវបានស្នើសុំឱ្យពន្យល់ពីរឿងនេះ ដោយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា។

  ប្រសិនបើ អ្នកមានសំណួរកុំខ្លាចក្នុងការសួរ – សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំ (admin@itclub-cambodia.com) ឬសារតាម Facebook។