ពាក្យសម្ងាត់

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។ 

និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

[contact-form-7 id="3429" title="Sign-up_3_no_hdr"]

About Passwords

Statistics

  • Most common passwords
    • password, 123456, 12345678, admin, iloveyou
  • It does not take long to crack a 6 character password
  • Most people rely on their memory to remember
  • People will use same password on multiple accounts
  • Many people use their name or date of birth

None of this is good!

Examples of Bad, ok, Good, Very Good

Bad

Your name

Date of Birth

123456 / 12345678

111111 / qwerty

Name of your footbal club

Girlfriend / boyfriend name, parents name

ok

mixing numbers and alphabet and special characters

rEal#madrid27

TuesD34ay#

Good

Tuesday3grass    

Temple7cow$bike

Two or three unassociated words, and a number and/or special character

12 or more characters in password

Very Good

HaR&!eS^4#R6&!U1w&

Using a Password Manager makes this possible

Bitwarden

Works with Android (mobile), Windows, Linux, iphone

Find it in Google Play

Do you have a question?

ខ្ញុំត្រូវបានស្នើសុំឱ្យពន្យល់ពីរឿងនេះ ដោយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា។

ប្រសិនបើ អ្នកមានសំណួរកុំខ្លាចក្នុងការសួរ – សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំ (admin@itclub-cambodia.com) ឬសារតាម Facebook។