ក្មេងប្រុសត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងាររបស់គាត់។

ឥឡូវសាកល្បងសំណួរមួយចំនួន

[qsm quiz=1]