តើមានអ្វីខុសគ្នារវាង
Post Like និង Page Like

 • រំកិលចុះក្រោមដើម្បីចូលរួម IT-Club     
 • Scroll down for English

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។ 
  ការបកស្រាយអំពី Facebook Likes

  តើមានអ្វីខុសគ្នារវាង Post Like និង Page Like?

  Facebook Post Likes

  ខ្ញុំមានប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន (Timeline) – វាមើលទៅបែបនេះ – ខ្ញុំគិតថា វាដូចគ្នានឹងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែរ។

  ទាំងនេះគឺជាការប្រកាសនីមួយៗនៅលើប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន

  ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តការបង្ហោះពីមិត្តភក្តិណាម្នាក់ វានឹងបង្ហាញចេញនៅទីនេះ

  ខ្ញុំបានបង្កើតទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ IT-Club

  ប្រហែលជាអ្នកបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់យើង។ វានឹងមើលទៅដូចនេះ។ វាគឺជា “ការប្រកាស”

  អ្នកអាចចូលចិត្តវានៅទីនេះ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាអ្នកនឹងឃើញប្រកាសផ្សេងៗទៀតនោះទេ។

  To Like a Page

  ជាមួយអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងឃើញប្រកាសរបស់ពួកគេទាំងអស់។

  ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលប្រកាសទាំងអស់ពី IT-Club – អ្នកត្រូវតែចូលចិត្តទំព័រនេះ។

  តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច? ងាយណាស់

  ធ្វើតាមរបៀបមួយណាក៏បាន

  ចូលទៅកាន់ទំព័រ ហើយចុចត្រង់នេះ

  ឬខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលចិត្តទំព័រនេះ

  Receiving an invite to Like a Page

  ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងបែបនេះ។

  ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកឃើញការជូនដំណឹងបែបនេះ 

  ចុចលើវា បន្ទាប់មកចុចចូលចិត្តទំព័រ

  Managing Likes on your own Page

  ច្រើនទៀត

  អ្នកខ្លះកំពុងបង្កើតទំព័រ Facebook ។ (សូមមើលការប្រកាសរបស់យើង https://itclub-cambodia.com/creating-a-facebook-page/)

  ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើបែបនេះហើយ មនុស្សមួយបានចូលចិត្តប្រកាសមួយចំនួនរបស់អ្នក ប៉ុន្តែមិនមែនចូលចិត្តទំព័ររបស់អ្នកទេ

  ចុចត្រង់នេះ – ហើយអ្នកនឹងបានឃើញចំណុចនេះ

  ចុច Invite ហើយពួកគេនឹងទទួលបានសារនេះ😊

  នេះជារបៀបដែលអ្នកទទួលបានចំនួនប្រិយមិត្តសម្រាប់ទំព័ររបស់អ្នក

  The End - Thank you

  ឥឡូវ

  ត្រូវប្រាកដថាអ្នកចូលចិត្តទំព័ររបស់ខ្ញុំ

  Do you have a question?

  ខ្ញុំត្រូវបានស្នើសុំឱ្យពន្យល់ពីរឿងនេះ ដោយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា។

  ប្រសិនបើ អ្នកមានសំណួរកុំខ្លាចក្នុងការសួរ – សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំ (admin@itclub-cambodia.com) ឬសារតាម Facebook។

  Explaining Facebook Likes.

  What’s the difference between a Post Like and a Page Like?

  Post Likes

  I have a personal timeline – it looks like this – just like you, I expect.

  These are individual posts on the timeline

  If you like a post from a friend they will see it here

  I have created a Facebook Page for IT-Club Cambodia.

  Maybe you have seen one of our adverts. It will look like this. It is a “post”

  You can like it here, but it does not mean you will see more posts.

  Page Likes

  With Friends you will see all their posts.

  If you want to see all the posts from IT-Club – you must like the Page.

  How do you do this? Easy

  Either

  Go to the page, and click here

  Or, I will invite you to like the page – and you will receive a notification like this.

  So if you see this notification – click on it, then like the page

  Managing Likes on your own Page

  Some of you are creating FB pages. (see our post …..)

  If you have done this and people have liked some of your posts but not the page

  Click here – and you will see this

  Click Invite, and they will receive this message 😊

  This is how you get followers for your page

  The End - Thank you

  Now, make sure you like my page 

  Thank you.

  Do you have a question

  I was asked to explain this by one of you.

  If you have questions, do not be afraid to ask – send me an email (admin@itclub-cambodia.com) or a FB message.