ការជ្រើសរើសឈ្មោះប្រអប់សំបុត្

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។ 

និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

[contact-form-7 id="3429" title="Sign-up_3_no_hdr"]

Email and mailbox naming

Mailbox name

I hope you remember your mailbox name. But what about someone you give it to? What impression do they have of you such as an employer, a university?

<name>Full date-of-birth is wrong – see IT-Club video Staying Safe online.

<name>Day/month – not great, but ok – but it is not easy for someone to remember.

You need an easy to remember mailbox name and set the alias to a name that you are known by.

Mailbox name must be unique, alias does not have to be unique.

Examples of Bad, ok, Good

Bad

chansophea22042001 – discloses your full date of birth

sophea222222 – difficult to remember 6 2’s

809577436bbb – who will remember this?

sophea123456chan – too complex, use a long password to be secure

seek2kill – what would an employer think of you?

ok

chansophea2204 – partial date of birth, but not easy for someone to remember

chansophea22 – easy to remember

sophea123 – is ok if the alias is set to Chan Sophea or Sophea Chan

Good

ChanSophea

SopheaChan

Sopheachan100 – easy to remember by another person

Do you have a question?

ខ្ញុំត្រូវបានស្នើសុំឱ្យពន្យល់ពីរឿងនេះ ដោយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា។

ប្រសិនបើ អ្នកមានសំណួរកុំខ្លាចក្នុងការសួរ – សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំ (admin@itclub-cambodia.com) ឬសារតាម Facebook។

For more about email, see the section under courses. 

https://itclub-cambodia.com/training-courses/