ការជ្រើសរើសឈ្មោះប្រអប់សំបុត្

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។ 

និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ
  Email and mailbox naming

  Mailbox name

  I hope you remember your mailbox name. But what about someone you give it to? What impression do they have of you such as an employer, a university?

  <name>Full date-of-birth is wrong – see IT-Club video Staying Safe online.

  <name>Day/month – not great, but ok – but it is not easy for someone to remember.

  You need an easy to remember mailbox name and set the alias to a name that you are known by.

  Mailbox name must be unique, alias does not have to be unique.

  Examples of Bad, ok, Good

  Bad

  chansophea22042001 – discloses your full date of birth

  sophea222222 – difficult to remember 6 2’s

  809577436bbb – who will remember this?

  sophea123456chan – too complex, use a long password to be secure

  seek2kill – what would an employer think of you?

  ok

  chansophea2204 – partial date of birth, but not easy for someone to remember

  chansophea22 – easy to remember

  sophea123 – is ok if the alias is set to Chan Sophea or Sophea Chan

  Good

  ChanSophea

  SopheaChan

  Sopheachan100 – easy to remember by another person

  Do you have a question?

  ខ្ញុំត្រូវបានស្នើសុំឱ្យពន្យល់ពីរឿងនេះ ដោយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា។

  ប្រសិនបើ អ្នកមានសំណួរកុំខ្លាចក្នុងការសួរ – សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំ (admin@itclub-cambodia.com) ឬសារតាម Facebook។

  For more about email, see the section under courses. 

  Courses