ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន

តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះ? សាកល្បងសំណួរ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន

1. 
តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងភាពឯកជនខុសគ្នាយ៉ាងណា?

2. 
ប្រសិនបើ Facebook ធ្វើការស្ទង់មតិហើយសួររកអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់អ្នក តើអ្នកឲ្យទេ?

3. 
នៅសាលាតើអ្នកមានថ្នាក់អំពី៖ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងរបៀបធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត?

ឈ្មោះ
Email or Facebook
វិទ្យាល័យ / សាកលវិទ្យាល័យ  Personal and Private Information

  What is the difference?

  Personal Information – does not identify you
  • age, boy/girl, likes/dislikes, how many siblings you have
  Private Information – will identify you
  • Home address, identity number, passport, bank account, email address, phone number
  Be aware of what you disclose

  Disclosing Private information
  • Birthday (when you are 18, you like people to know it’s your birthday – when you are older, your view may change)
  • Phone number – your friends will have it, anyone else will have to ask for it – you are in control
  Be careful on what information you disclose

  Do not readily disclose
  • Home address
  • Phone number
  • Bank account details, Identity number, Passport number
  • Full names and addresses of your Parents / siblings / cousins
  You will need to disclose this information for a bank account, university application, passport – always ask yourself who are they, why do they need to know.

  Simple rules to stay safe online

  Our objective – enjoy your phone, computer and social media. Be careful of how you use it.

  • Beware of people with evil intentions.
  • Don’t disclose private information to people you don’t know
  • Ask yourself “why do they want to know this?”
  • Be careful about how many friends you have
  • Be careful of what you post, think twice or you might regret it one day