បង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង

តើអ្នករចនាគេហទំព័រធ្វើអ្វីខ្លះ?

1. 
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បង្កើតគេហទំព័រ?

2. 
តើគេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងនិយាយអំពីអ្វី?

3. 
នៅក្នុងវីដេអូយើងបានរៀនអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃទំព័រមួយ។ តើធាតុសំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះដែរ?

4. 
តើមានក្រុមហ៊ុនចំនួនប៉ុន្មានភាគរយនៅកម្ពុជាដែលមានគេហទំព័រ?

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមយើងនឹងទាក់ទងជាមួយអ្នក។សូមប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នក

 

ឈ្មោះ
Email or Facebook
វិទ្យាល័យ / សាកលវិទ្យាល័យ