តើនៅសាលាអ្នកមានថ្នាក់រៀនបែបនេះទេ៖

នៅសាលាតើអ្នកមានថ្នាក់អំពី៖

At school did you have these classes?

1. 
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយល់ពីគេហទំព័រ?

2. 
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងរបៀបធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត?

3. 
តើត្រូវប្រើហ្គូហ្គោលយ៉ាងដូចម្តេច?

4. 
តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីមុខវិជ្ជាទាំងនេះទេ?

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមយើងនឹងទាក់ទងជាមួយអ្នក។សូមប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នក

 

ឈ្មោះ
Email or Facebook    For the terms and conditions of our quiz, see this page

    សម្រាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្រងសំណួររបស់យើងសូមមើលទំព័រនេះ

    what is a website header footer