តើ Google​ ជាអ្វី?

តាំពីមុនមក តើអ្នកធ្លាប់បានប្រើ Google ដើម្បីស្វែងរក និងទទួលបានព័ត៌មានដែរឬទេ? ចូលចិត្តប្រកាសនេះ ចុចរូបសើច បើអ្នកធ្លាប់ ចុចរូបយំ បើអ្នកមិនធ្លាប់

[contact-form-7 id="1466" title="Sign-up"]

អត្ថប្រយោជន៍នៃ IT-Club

មុខវិជ្ជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន
ការប្រើអ៊ីមែល
ស្វែងយល់អំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ

វគ្គសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការប្រកួតប្រជែង
មានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកឈ្នះនៅតាមប្រភេទនីមួយៗ – សិស្សវិទ្យាល័យ / អ្នកផ្សេងទៀត

នឹងមានវីដេអូជាច្រើនទៀតនៅលើអ៊ីនធើណិតឆាប់ៗនេះ។
មានខ្លះជាភាសាខ្មែរ ហើយខ្លះទៀតជាភាសាអង់គ្លេស

Information technology training course