តើ Google​ ជាអ្វី?

តាំពីមុនមក តើអ្នកធ្លាប់បានប្រើ Google ដើម្បីស្វែងរក និងទទួលបានព័ត៌មានដែរឬទេ? ចូលចិត្តប្រកាសនេះ ចុចរូបសើច បើអ្នកធ្លាប់ ចុចរូបយំ បើអ្នកមិនធ្លាប់  អត្ថប្រយោជន៍នៃ IT-Club

  មុខវិជ្ជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
  ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន
  ការប្រើអ៊ីមែល
  ស្វែងយល់អំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
  ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ

  វគ្គសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

  ការប្រកួតប្រជែង
  មានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកឈ្នះនៅតាមប្រភេទនីមួយៗ – សិស្សវិទ្យាល័យ / អ្នកផ្សេងទៀត

  នឹងមានវីដេអូជាច្រើនទៀតនៅលើអ៊ីនធើណិតឆាប់ៗនេះ។
  មានខ្លះជាភាសាខ្មែរ ហើយខ្លះទៀតជាភាសាអង់គ្លេស

  Information technology training course