តើមួយណាមិនមែនជាបណ្តាញសង្គម?

Google។ វាជាម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ Google អាចស្វែងរកវីដេអូ និងតន្ត្រីសម្រាប់អ្នក ប៉ុន្តែ វាក៏អាចស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរស្ទើរតែទាំងអស់ដែលអ្នកសាកសួរវាផងដែរ។

Like and Share

តើ Google​ ជាអ្វី?

ចូលរួមជាមួយ IT-Club