រក្សាសុវត្ថិភាពអនឡាញនៅលើទូរសព្

Staying safe online with your phone or computer

កម្រងសំណួរ

តើអ្វីសំខាន់ជាងគេ?

  Same quiz in English
  Protecting you and your familyUnderstanding false news, fake news and satireProtecting your passwordsBeing aware of scammers methodsFriends who are not real friendsUnderstanding private and personal informationBeing aware of virusesBacking up your data and contacts

  -

  ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសួរអ្នក?

  ដោយសារតែអ្នករស់ក្នុងជំនាន់នៃយុគសម័យឌីជីថល

  អ្នក​ក៏​អាច​ជួយ​គ្រួសារ និង​មិត្តភ័ក្តិ​របស់​អ្នក​យល់ដឹង​ផង​ដែរ។

  ដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់បង្រៀនពួកគេឱ្យចេះរក្សាសុវត្ថិភាពនៅអនឡាញ

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមតាមដាន IT-Club Cambodia

  Like and Share

  Other stay-safe posts

  it club class 1

  ចូលរួមជាមួយ IT-Club ។ ស្វែងយល់បន្ថែម IT ។