បង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង

Like and Share

បង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង

1. 
តើអ្នកចង់សាកល្បងបង្កើតគេហទំព័ររបស់អ្នក ដោយប្រើជំនួយ IT-Club Cambodia ដែរឬទេ?

2. 
តើគេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងនិយាយអំពីអ្វី?

3. 
ខ្ញុំនៅរៀននៅឡើយ / នៅវិទ្យាល័យ / នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា / សាកលវិទ្យាល័យ

4. 
ខ្ញុំយល់ថាវគ្គសិក្សានេះនឹងដំណើរការតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ខ្ញុំយល់ស្របឲ្យ IT-Club Cambodia អាចមើលឃើញអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ ហើយអាចលុបវាចោលបាន ប្រសិនបើវាមិនល្អ។ ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថា ការសាកល្បងនេះមានរយៈពេល ៦ សប្តាហ៍។

5. 
ខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់

6. 
ញុំអាចបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះជាភាសាអង់គ្លេស

វាមិនចាំបាច់ក្នុងការធ្វើបែបនេះជាភាសាអង់គ្លេសទេ។ ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រមានតែភាសាអង់គ្លេស។ ការគាំទ្រពីអាយធី - ក្លឹបនឹងកាន់តែលឿននៅពេលប្រើភាសាអង់គ្លេស។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមយើងនឹងទាក់ទងជាមួយអ្នក។សូមប្រាកដថា អ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នក

 

ឈ្មោះ
Email or Facebook
សាលាឬវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា (ជាជំរើស) School or Institute of Technology (optional)