ចូលរួមជាមួយ IT-Club / Join IT-Club

ចូលរួមជាមួយ IT-Club  អត្ថប្រយោជន៍នៃ IT-Club

  មុខវិជ្ជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
  ប្រើ Google ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  ប្រើបណ្តាញសង្គមដោយមិនខ្លាចការបន្លំ ឬការរំលោភបំពាន
  ការប្រើអ៊ីមែល
  ស្វែងយល់អំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
  ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ

  វគ្គសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

  ការប្រកួតប្រជែង
  មានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកឈ្នះនៅតាមប្រភេទនីមួយៗ – សិស្សវិទ្យាល័យ / អ្នកផ្សេងទៀត

  នឹងមានវីដេអូជាច្រើនទៀតនៅលើអ៊ីនធើណិតឆាប់ៗនេះ។
  មានខ្លះជាភាសាខ្មែរ ហើយខ្លះទៀតជាភាសាអង់គ្លេស

  Benefits of IT-Club

  If you join IT-Club, these are some of the benefits:

  Interesting subjects, including Google/Internet, Stay safe online, learning about your computer, social media, simple programming and website development. For more on IT training courses, see here

  Free Training

  Competitions – separate prizes for high school and higher education

  Some videos will be in Khmer others in English

  To contact IT-Club as a school or student go here

  IT Club Cambodia - IT Essentials
  IT Club Cambodia - Advanced IT
  Scroll to Top