តើហ្វេសប៊ុកមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីអ្នក?

Like and Share

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។  និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

អត្ថបទបន្ទាប់រួមមាន

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន ហើយនិងរបៀបដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក
 • តើហ្វេសប៊ុកចាត់ចែងទិន្នន័យរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេច
 • ភាពខុសគ្នារវាង ព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការសរសេបែបចំអក
  • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយពិបាកវាយតម្លៃ
 • ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាវិជ្ជមានជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមផ្សេងៗ។ ការបែងចែករវាងមិត្តភក្តិអនឡាញ និងមិត្តភក្តិពិត
 • ការចូលរួមតាមអនឡាញមានផលវិបាក និងមានមាតិកាបង្កជាការស្អប់ខ្ពើម
[contact-form-7 id="3429" title="Sign-up_3_no_hdr"]

What information to Facebook hold about you?

 • Your age
 • Male / female
 • Anniversary (birthday or wedding)
 • Your location
 • Interests – things you like.
 • Food, drink, restaurants you visit
 • Beauty, Fashion, Handbags, Dresses
 • Your hobbies
 • Sport interest (particularly football)
 • Whether you access Facebook on an older device

Why do they keep this information?

Because they use it to sell advertising.

When advertisers use Facebook to promote their products, they can target groups of people by any of the above.

Facebook will not tell them your name.

They will put their advert on your timeline.

Advertisers will know about you when you react to their advert. Some advertisers will then send you more adverts about their products.

Is this good or bad?

It is ok – it is the way that Facebook makes money.

What do I need to be careful of?

How much information you disclose. 

You may have 3,000 friends on Facebook.

Are they all real friends?

Because if they are not, they can find out a lot of things about you.