ការពន្យល់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្

Like and Share

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។  និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

អត្ថបទបន្ទាប់រួមមាន

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន ហើយនិងរបៀបដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក
 • តើហ្វេសប៊ុកចាត់ចែងទិន្នន័យរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេច
 • ភាពខុសគ្នារវាង ព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការសរសេបែបចំអក
  • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយពិបាកវាយតម្លៃ
 • ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាវិជ្ជមានជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមផ្សេងៗ។ ការបែងចែករវាងមិត្តភក្តិអនឡាញ និងមិត្តភក្តិពិត
 • ការចូលរួមតាមអនឡាញមានផលវិបាក និងមានមាតិកាបង្កជាការស្អប់ខ្ពើម

Why is Facebook and Google advertising targeted at you?

Billboards

Question – Who can see these adverts?

Answer

Anyone who is passing by – they may look at it, they may be looking the other way

Young or old, male or female, whether they are interested or not.

The company spends a lot of money to target everyone

 

But their target audience is only a small percentage of those that can see it.

These are adverts on Facebook – see the word Sponsored near the top.

Who can see these adverts?

Answer

Me, and anyone else who meets the criteria of the advertiser.

What are the criteria?

The criteria is the profile of audience the advertiser wants the advert to go to.

For Marston’s Careers – advertising for a supervisor for managing staff at a restaurant

Probable criteria: age 20+, male or female, lives less than 25km from the restaurant.

For Northbound Gear – selling cold weather work clothes for men

Criteria: age 18+, male, has clicked on other clothes adverts, lives in UK.

Here are two more adverts.

The student had “liked” the first page, but not the second.

So why did she receive both adverts?

The first, the probable criteria of the advertiser was “people who have liked my page or a post”

The second, used features of Facebook where they will post the advert on the timeline of anyone who meets the criteria specified.

Criteria will be something like:

Lives in Cambodia, age 15+, male or female, interested in further education

Maybe: currently at high school or has attended high school

How does this happen?

Facebook keeps a lot of information about you. (this is called the users profile)

                The profile is a lot of different criteria

                Age, sex, where you live, education, hobbies and interests, and more

They keep this information so they can sell information to advertisers.

They do not sell your name

For a price they will post an advert on the timeline of anyone who meets the specified criteria.

Why is this good?

For the advertiser

 • Because only people who have shown an interest in the subject will see the advert
 • This keeps the cost lower, because the audience is smaller
 • The advertiser is spending their $ wisely

For you

 • You will see usually see adverts that are of interest or applicable to you
 • Sometime an advertiser will just specify “anyone aged 18-25” in Cambodia

For Facebook

 • They can sell advertising again and again to the same company

This is the power of digital information

The Social Media companies collect information about you, and sell advertising

On Facebook, Google, YouTube, Tik-Tok, Instagram and more.

We have focussed on Facebook.

On Google when you search, you will see adverts 

If the advert is good (interesting) or amusing you may share to your timeline

This is great for the advertiser, because more people see it without them paying more.

What other types of advertising are there?

This is “on page” advertising.

The owner of these websites allows Google (and other companies) to place adverts on their website.

Both the articles are about BTS (I am sure you know them)

On the left there is an advert in the text (about a dog), nothing related to BTS.

On the right, there is a pop-up advert – you probably find it annoying.

Why do the people who own the website allow adverts on the pages?

Simple – they get paid for it.

They get paid per view or each time someone clicks on the advert.

If the website has a lot of people looking at it, the owner can earn more than $1,000 per month!

Any more types of advertising?

Clickbait

On these pictures there is an advert at the bottom.

In the middle is Clickbait. This is someone putting in a headline – to entice you to go to the article. Which is an advert or another page – on which there will be more adverts…… so they will earn more money. They probably earn money for showing the Clickbait.

Did you see the IT-Club video about False and Fake news?

That talked about Clickbait.

We had an example of

 

“អ្នកឈ្នះឆ្នោតម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ពីបទចាក់ចោលលាមកតម្លៃ ២០ ម៉ឺនដុល្លារនៅលើវាលស្មៅរបស់អតីតថៅកែ”*

*នៅពេលរឿងនេះលេចចេញមក មនុស្សជាង ២ លាននាក់បានចុចមើលអត្ថបទនេះ។

putin tigers and lions

The person who created it probably made a lot of money. They may have been banned as a result.

Was it good – NO. It was fake news, with the only aim of making money under false pretences.

Do NOT create fake news – you may get banned by Facebook, Google and other social media.

Beware of Clickbait

The headline may look interesting

But it can be dangerous, it may link to a virus site to infect your computer/phone

adult material

it could be phishing for information about you or your family

With Billboard advertising the advertiser pays for the advert and does not know how many people are interested. People may see the advert or ignore it.

With digital advertising, the advert is delivered direct to the timeline – you will see it.

Getting an advert to the target audience is much easier. If the advert is good, the results can be great.

 • Reaches your audience on their preferred platform
 • Grabs their attention (they are concentrating on their phone/computer)
 • Targets your audience (age, male/female, location, hobbies, education, …)