ព័ត៌មាន និងវីដេអូ

ព័ត៌មាន វីដេអូ និងកម្រងសំណួរ

នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញការប្រកាសថ្មីៗពី IT-Club។ ទាំងនេះនឹងបង្ហាញនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម វីដេអូសម្រាប់មេរៀន កម្រងសំណួរផ្សេងៗ។

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញពួកវានៅលើ Facebook, Instagram ឬ YouTube ។

ដើម្បីមើលពួកវាបានបន្ថែមទៀត សូមចូលរួមជាមួយ IT-Club ដោយបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ