ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

Like and Share

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook មិនមែនសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនធំៗនោះទេ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

ប្រហែលខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមបាល់ទាត់នារី នៅខេត្តសៀមរាប។

ខ្ញុំអាចរកឃើញថា មានមនុស្ស ៤០ ម៉ឺននាក់ នៅលើហ្វេសប៊ុកដែលរស់នៅក្នុងចម្ងាយ ២០ គីឡូម៉ែត្រ នៃក្រុងសៀមរាប។

មាន 2500,000 នាក់ ដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 25 ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមនោះ 100-120.០០០ នាក់ ជាស្ត្រី។

សម្រាប់ប្រាក់ 3 ដុល្លារ ខ្ញុំអាចឈោងចាប់ដល់មនុស្សប្រហែល 3000 ក្នុងចំណោមពួកគេ។

ដូច្នេះ ចំណាយតិចជាង ២០ ដុល្លារ ខ្ញុំអាចផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីឈោងចាប់ពួកគេ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។

អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់

ហាងកាហ្វេ

ការលក់សំលៀកបំពាក់តាមផ្ទះ

ការលក់អាហារដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ។

Facebook advertising is not just for large companies

Facebook advertising can be helpful too

Perhaps I want to create a women’s football team in Siem Reap.

I can find out that there are 400,000 people on Facebook who live within 20km of Siem Reap.

There are 250,000 who are aged between 18 and 28.

100-120,000 of these are female.

About 3,500 show an interest in football

For $3 I can reach about 3,000 of them

So, for less than $10 I can have an advert to reach multiple times in one week.

Facebook advertising is not just for large companies

You can do this for a

Coffee shop

Selling clothes from home

Selling home delivery food.

Digital advertising - Facebook Advertising

 • Reaches your audience on their preferred platform
 • Grabs their attention (they are concentrating on their phone/computer)
 • Targets your audience (age, male/female, location, hobbies, education, …)

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។  និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

អត្ថបទបន្ទាប់រួមមាន

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន ហើយនិងរបៀបដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក
 • តើហ្វេសប៊ុកចាត់ចែងទិន្នន័យរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេច
 • ភាពខុសគ្នារវាង ព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការសរសេបែបចំអក
  • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយពិបាកវាយតម្លៃ
 • ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាវិជ្ជមានជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមផ្សេងៗ។ ការបែងចែករវាងមិត្តភក្តិអនឡាញ និងមិត្តភក្តិពិត
 • ការចូលរួមតាមអនឡាញមានផលវិបាក និងមានមាតិកាបង្កជាការស្អប់ខ្ពើម