ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

Like and Share

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

Facebook advertising is not just for large companies

Facebook advertising can be helpful too

Perhaps I want to create a women’s football team in Siem Reap.

I can find out that there are 400,000 people on Facebook who live within 20km of Siem Reap.

There are 250,000 who are aged between 18 and 28.

100-120,000 of these are female.

About 3,500 show an interest in football

For $3 I can reach about 3,000 of them

So, for less than $10 I can have an advert to reach multiple times in one week.

Facebook advertising is not just for large companies

You can do this for a

Coffee shop

Selling clothes from home

Selling home delivery food.

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook មិនមែនសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនធំៗនោះទេ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

ប្រហែលខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមបាល់ទាត់នារី នៅខេត្តសៀមរាប។

ខ្ញុំអាចរកឃើញថា មានមនុស្ស ៤០ ម៉ឺននាក់ នៅលើហ្វេសប៊ុកដែលរស់នៅក្នុងចម្ងាយ ២០ គីឡូម៉ែត្រ នៃក្រុងសៀមរាប។

មាន 2500,000 នាក់ ដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 25 ឆ្នាំ។

ក្នុងចំណោមនោះ 100-120.០០០ នាក់ ជាស្ត្រី។

សម្រាប់ប្រាក់ 3 ដុល្លារ ខ្ញុំអាចឈោងចាប់ដល់មនុស្សប្រហែល 3000 ក្នុងចំណោមពួកគេ។

ដូច្នេះ ចំណាយតិចជាង ២០ ដុល្លារ ខ្ញុំអាចផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីឈោងចាប់ពួកគេ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។

អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់

ហាងកាហ្វេ

ការលក់សំលៀកបំពាក់តាមផ្ទះ

ការលក់អាហារដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ។

Digital advertising - Facebook Advertising

 • Reaches your audience on their preferred platform
 • Grabs their attention (they are concentrating on their phone/computer)
 • Targets your audience (age, male/female, location, hobbies, education, …)

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។  និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

អត្ថបទបន្ទាប់រួមមាន

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន ហើយនិងរបៀបដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក
 • តើហ្វេសប៊ុកចាត់ចែងទិន្នន័យរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេច
 • ភាពខុសគ្នារវាង ព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការសរសេបែបចំអក
  • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយពិបាកវាយតម្លៃ
 • ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាវិជ្ជមានជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមផ្សេងៗ។ ការបែងចែករវាងមិត្តភក្តិអនឡាញ និងមិត្តភក្តិពិត
 • ការចូលរួមតាមអនឡាញមានផលវិបាក និងមានមាតិកាបង្កជាការស្អប់ខ្ពើម
Scroll to Top