ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន

Like and Share

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

Personal and Private Information

What is the difference?

Personal Information – does not identify you

 • age, boy/girl, likes/dislikes, how many siblings you have

Private Information – will identify you

 • Home address, identity number, passport, bank account, email address, phone number

Be aware of what you disclose

 

Disclosing Private information

 • Birthday (when you are 18, you like people to know it’s your birthday – when you are older, your view may change)
 • Phone number – your friends will have it, anyone else will have to ask for it – you are in control

Be careful on what information you disclose

 

Do not readily disclose

 • Home address
 • Phone number
 • Bank account details, Identity number, Passport number
 • Full names and addresses of your Parents / siblings / cousins

You will need to disclose this information for a bank account, university application, passport – always ask yourself who are they, why do they need to know.

 

Beware of trivial quizzes

It is an easy way to get to know you

 • What was the name of your first pet?
 • What is the name of your favourite teacher?
 • Do you prefer dogs or cats?

 

Simple rules to stay safe

Our objective – enjoy your phone, computer and social media. Be careful of how you use it.

 • Beware of people with evil intentions.
 • Don’t disclose private information to people you don’t know
 • Ask yourself “why do they want to know this?”
 • Be careful about how many friends you have
 • Be careful of what you post, think twice or you might regret it one day
spying on you

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន

តើអ្វីខ្លះជាភាពខុសគ្នា?

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន – មិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាន

ព័ត៌មានឯកជន – នឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាន

 

អាយុ

ភេទប្រុស / ស្រី

ចូលចិត្ត / មិនចូលចិត្តអ្វី

តើអ្នកមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់

 

 

អាសយដ្ឋានផ្ទះ           លេខអត្តសញ្ញាណ

លិខិតឆ្លងដែន           គណនីធនាគារ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល     លេខទូរស័ព្ទ

 

ថ្ងៃកំណើត

ពេលអ្នកមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថា វាជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក – ពេលអ្នកចាស់ទៅ ការយល់ឃើញរបស់អ្នកអាចប្រែប្រួល

 

លេខទូរសព្ទ

មិត្តភក្តិរបស់អ្នកនឹងមានវា អ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវស្នើសុំវាពីអ្នក – អ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបាន

 

អ្នកត្រូវបង្ហាញព័ត៌មាននេះ សម្រាប់គណនីធនាគារ ការចុះឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល័យ ការធ្វើលិខិតឆ្លងដែន

តែងតែសួរខ្លួនឯងថា តើពួកគេជានរណា ហេតុអ្វីពួកគេចាំបាច់ត្រូវដឹងវា។

 

ចូរប្រយ័ត្នមនុស្សដែលមានចេតនាអាក្រក់។

សូមកុំបង្ហាញព័ត៌មានឯកជនដល់មនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់

សូមសួរខ្លួនឯងថា “ហេតុអ្វីបានជាពួកគេចង់ដឹងពីរឿងនេះ?”

 

ត្រូវប្រយ័ត្ននឹងអ្វីដែលអ្នកបានដាក់ប្រកាស ដោយគិតពីរដង ឬអ្នកអាចនឹងសោកស្តាយវានៅថ្ងៃណាមួយ

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។  និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើហ្វេសប៊ុកទេ

អត្ថបទបន្ទាប់រួមមាន

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន ហើយនិងរបៀបដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក
 • តើហ្វេសប៊ុកចាត់ចែងទិន្នន័យរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេច
 • ភាពខុសគ្នារវាង ព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងការសរសេបែបចំអក
  • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយពិបាកវាយតម្លៃ
 • ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាវិជ្ជមានជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមផ្សេងៗ។ ការបែងចែករវាងមិត្តភក្តិអនឡាញ និងមិត្តភក្តិពិត
 • ការចូលរួមតាមអនឡាញមានផលវិបាក និងមានមាតិកាបង្កជាការស្អប់ខ្ពើម